Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurtdışı fuar desteklerinden faydalanamaz.
Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş organizatörlerce Milli katılım organizasyonu yapılması uygun görülen fuarlar destek kapsamındadır.

Bireysel katılım şeklinde katılımcı şirket yer tahsisini fuarın ana organizatöründen yapar, stand yapısını kendisi belirler, sergileyeceği ürünlerin nakliye işlemlerini kendisi yürütür. Milli katılım şeklinde ise Bakanlık tarafından yetki verilmiş Türkiye 'de yerleşik organizatörden yer tahsisini yapar, stand yapısı Milli katılımcı diğer şirketler ile aynı olur ve organizatör tarafından sağlanır. Nakliye hizmeti vermesi durumunda nakliye işlemlerini de organizatör yürütür.

Bakanlık resmi web sayfasında yayınlanacak olan "Desteğe Esas tutar"; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcı şirkete metrekare bazında ödenecek bedel olarak tanımlanmıştır.

Milli katılımı desteklenen yurt dışı fuar organizasyonlarında, "Desteğe Esas Tutar" her fuar için ayrı ayrı belirlenir.

Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda, "Desteğe Esas Tutar" her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

 

Daha önce ABD Doları cinsinden belirlenmiş olan fuar bazında ödenecek destek tutarı üst limitleri, 2017/4 Sayılı yeni karar ile birlikteTürk Lirası cinsinden genel nitelikli fuarlar için 50.000TL (2018 Yılı 56.000), sektörel nitelikli fuarlar için 75.000TL (2018 Yılı 85.000TL),  Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlar için ise 250.000TL (2018 Yılı 284.000) olarak belirlenmiştir.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Bir katılımcı şirket istediği kadar fuar için destek talebinde bulunabilir ve sektörel nitelikli fuarların her birinden 75.000 TL üst limite kadar destek alabilir.

Prestijli olarak ise bir takvim yılında en fazla iki fuar için 250.000 TL üst limite kadar destek alabilir.

Bununla birlikte 2017/4 Sayılı Kararın Bakanlık yetkisini düzenleyen 11. maddesine istinaden çeşitli kısıtlamalar getirebilir. 

01.07.2017 tarihinden itibaren başlayan fuarlar için 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına göre ön başvuru işlemine son verilmiştir. Bireysel katılımlarda uygulanan en geç 15 gün öncesine kadar yapılması gereken ön başvuru işlemi ortadan kalkmıştır. Başka bir ön onay almadan sadece fuar sonrası 3 aylık süre içerisinde yapılacak başvuru ile destek alınabilecektir.

Milli katılım organizasyonlarında bu Karar kapsamındaki destek başvuruları  EK-2'de yer alan belgelerle birlikte fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde katılımcı tarafından Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır.

Bireysel katılımı desteklenen fuarlara katılım kapsamında yapılacak destek başvuruları, katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde EK-2'de yer alan belgelerle birlikte üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır.

01.04.2018 tarihinden itibaren başvurunun şirketin KEP adresinden Birliğin KEP adresine yapılması zorunludur. Başvuru evrakları şirket yetkilisi/leri tarafından e-imza ile imzalanmalıdır.

 

Fuar sonrası başvurunuz incelendikten sonra eksik belgeleriniz olması durumunda; başvuru aşamasında Ek-5 formu ile bildirdiğiniz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinize eksiklik yazısı gönderilir.

KEP adresi yetkili hizmet sunucularından alınan ...@hs...kep.tr formatında bir adres olmalıdır. Şirketlere ya da şahıslara ait e-posta adresleri Kayıtlı Elektronik Posta olarak değerlendirilmemektedir.

Tarafınıza bildirilen eksik belgeleri tebliğ tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde dilekçe ekinde evrak kayıt birimine ulaştırılmalıdır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye üretici şirketler faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurt içi fuar desteklerinden faydalanamaz.
Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen destek alabilecek sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuarlar listesinde yer alan fuarlar desteklenmektedir.

Evet zorunludur, 2014/4 sayılı kararın katılımcı tanımında ihracatçı birliğine üye şirket ibaresi yer almaktadır.

İhracatçı birliği üyeliği zorunlu olmakla birlikte destek başvurusu her fuar için Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen ilgili birliğe yapılacaktır.

Başvuru yapılacak birliğe ayrıca üye olunması gerekmemektedir.

2014/4 Sayılı karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde;  katılımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine e-imzalı olarak KEP ile gönderilir.

Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Hayır, 2014/4 sayılı karar kapsamında destekten faydalanacak katılımcı şirketler için ön başvuru ya da ön onay işlemi bulunmamaktadır.

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand konstrüksiyonu(standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalye) için ödenen fatura tutarının % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 2018 yılı için 30.000, 2019 yılı için 38.000 Türk Lirasını geçemez.

Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.