Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurtdışı fuar desteklerinden faydalanamaz.
Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş organizatörlerce Milli katılım organizasyonu yapılması uygun görülen fuarlar destek kapsamındadır.

Bireysel katılım şeklinde katılımcı şirket yer tahsisini fuarın ana organizatöründen yapar, stand yapısını kendisi belirler, sergileyeceği ürünlerin nakliye işlemlerini kendisi yürütür. Milli katılım şeklinde ise Bakanlık tarafından yetki verilmiş Türkiye 'de yerleşik organizatörden yer tahsisini yapar, stand yapısı Milli katılımcı diğer şirketler ile aynı olur ve organizatör tarafından sağlanır. Nakliye hizmeti vermesi durumunda nakliye işlemlerini de organizatör yürütür.

Bakanlık resmi web sayfasında yayınlanacak olan "Desteğe Esas tutar"; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcı şirkete metrekare bazında ödenecek bedel olarak tanımlanmıştır.

Milli katılımı desteklenen yurt dışı fuar organizasyonlarında, "Desteğe Esas Tutar" her fuar için ayrı ayrı belirlenir.

Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda, "Desteğe Esas Tutar" her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

 

Bakanlıkça her fuar için ayrı ayrı belirlenen Desteğe Esas Tutar ile Katılım Alanı Metrekaresi çarpılmak suretiyle destek tutarı belirlenmektedir.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Güncel üst limitler için destekle ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bir katılımcı şirket istediği kadar fuar için destek talebinde bulunabilir ve sektörel nitelikli fuarların her birinden ayrı ayrı üst limitler dahilinde destekten faydalanabilir.

Bununla birlikte 2017/4 Sayılı Kararın Bakanlık yetkisini düzenleyen 11. maddesine istinaden çeşitli kısıtlamalar getirebilir. 

01.07.2017 tarihinden itibaren başlayan fuarlar için 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına göre ön başvuru işlemine son verilmiştir. Bireysel katılımlarda uygulanan en geç 15 gün öncesine kadar yapılması gereken ön başvuru işlemi ortadan kalkmıştır. Başka bir ön onay almadan sadece fuar sonrası 3 aylık süre içerisinde yapılacak başvuru ile destek alınabilecektir.

Başvurular, yurt dışı fuar organizasyonlarında -Milli katılımlarda- Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) başvuru mercii olarak belirlenen İBGS'ye, bireysel katılımı desteklenen fuarlarda ise katılımcının üyesi olduğu İBGS'ye fuar bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde DYS üzerinden yapılır.

DYS ile ilgili bilgilendirme sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Katılımcının bir İBGS'ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS'ye DYS üzerinden destek başvurusunda bulunulur.

Fuar sonrası başvurunuz incelendikten sonra eksik belgeleriniz olması durumunda; başvuru DYS üzerinden eksiklerin giderilmesi için firma ekranına geri gönderilir.

Tarafınıza bildirilen eksik belgeleri sistemden ekranınıza gönderildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde gidermeniz gerekir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye üretici şirketler faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurt içi fuar desteklerinden faydalanamaz.
Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen destek alabilecek sektörel nitelikli uluslararası yurtiçi fuarlar listesinde yer alan fuarlar desteklenmektedir.

Evet zorunludur, 2014/4 sayılı kararın katılımcı tanımında ihracatçı birliğine üye şirket ibaresi yer almaktadır.

İhracatçı birliği üyeliği zorunlu olmakla birlikte destek başvurusu her fuar için Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen ilgili birliğe yapılacaktır.

Başvuru yapılacak birliğe ayrıca üye olunması gerekmemektedir.

2014/4 Sayılı karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde;  Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) başvuru mercii olarak belirlenen İBGS'ye DYS üzerinden yapılır.

DYS ile ilgili bilgilendirme sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Hayır, 2014/4 sayılı karar kapsamında destekten faydalanacak katılımcı şirketler için ön başvuru ya da ön onay işlemi bulunmamaktadır.

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand konstrüksiyonu(standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalye) için ödenen fatura tutarının % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarının güncel limitleri için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.