Avrupa Komisyonu AB Ticaret Politikasını Gözden Geçirme Süreci Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi ve Brexit Çalışma Grubu'nun 6. Toplantısı'nın 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildiği ve bahse konu toplantıda Avrupa Komisyonu'nca Avrupa Birliği'nin ticaret politikasının gözden geçirilmesi çalışmaları kapsamında ticaret politikasına dönük olarak paydaşlarla bir danışma süreci başlatıldığı hususunun gündeme geldiği belirtilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, söz konusu danışma sürecinin, AB'nin ticaret politikasıyla ilgili tüm konuları kapsadığı; özellikle koronavirüs sonrası esnek ve sürdürülebilir bir AB ekonomisi oluşturmak, Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu, işletmeler ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için küresel ticaret fırsatları yaratmak, ticaret politikasının iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma veya dijital geçiş gibi temel küresel sorunların ele alınmasına katkısını en üst düzeye çıkarmak, kilit ticaret ortakları ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve AB firmaları ve vatandaşlarının korunması konularına odaklanmak üzerine olan danışma sürecine yazılı katkıların 15 Eylül 2020'ye kadar gönderilebileceği ifade edilmektedir.

 

Danışma süreciyle ilgili yayımlanan ve Ek.1'de yer alan Komisyon notunda;

 

  • Gözden geçirme sürecinin ticaret politikasının koronavirüs salgını sonrası hızlı ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik toparlanmaya nasıl katkıda bulunabileceğini ve AB işletmeleri, çalışanları ve tüketicilerinin serbest ticaretin avantajlarından yararlanmasını sağlarken, aynı zamanda onları haksız rekabetten korumak ve gelecekteki zorluklara karşı onların dayanıklılığını arttırmak için geliştirilen “Açık Stratejik Özerklik” modeline dayalı olarak daha güçlü bir AB oluşturulmasına nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirmek için başlatıldığı,
  • Bu gözden geçirme sürecinin gelecek yıllarda uygulanacak AB ticaret ve yatırım politikasını şekillendirmeyi hedeflediği, ticaret politikasında AB'ye komşu bölgeler ve Afrika'ya özel bir önem verilmesinin değerlendirildiği, danışma sürecinde diğer hususların yanı sıra AB'nin hangi bölge ve partnerlere öncelik vermesi gerektiği konusunda paydaşların da görüşünün alınacağı,
  • AB'nin geçtiğimiz on yıllarda, birbirine bağlı küresel ekonomiye dayanan dış ticaretten birçok yarar sağladığı, dış ticaretin özellikle KOBİ'ler için önemli olduğu, fakat KOBİ'lerin dış ticarette genellikle daha yüksek maliyetlerle karşılaştıkları, ticaret politikasının KOBİ'lerin ticaret ve yatırım potansiyellerinin açığa çıkarılması için kullanılacağı,
  • Ekonomik yararlarının yanı sıra AB'nin standartlarının ve değerlerinin kabul edilmesinde ticaret politikasının önemli bir rol oynadığı bundan sonra da ticaret politikasının bu misyonunu sürdüreceği,
  • Son yıllarda ticaretin uluslararası ilişkilerdeki oynaklıklardan etkilendiği, tek taraflı hareket etmenin ve ekonomik milliyetçiliğin arttığı, globalleşmenin ve teknolojik yeniliklerin getireceği yararların eşit bir biçimde paylaşılabileceğine dair inancın azaldığı,
  • Koronavirüs salgını ile bu zorlukların daha da arttığı, salgınının tıbbı ekipmanlarda görüldüğü gibi kritik sektörlerde dışarıya fazla bağımlı olmanın zararlarını gösterdiği, AB'nin çıkarlarını güçlü ve bağımsız bir şekilde savunması için Açık Stratejik Özerklik modelini izlemesi gerektiği,
  • AB yurttaşlarının daha güçlü iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ajandalarını desteklediği, koronavirüs salgının dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin önemini daha da arttırdığı, ticaret politikası ile yeşil ve dijital dönüşümün teşvik edileceği,
  • AB'nin dışa açıklığının istismar edilmemesi için, partnerlerle ticaretin açık kurallara dayalı olarak yapılması için çalışılacağı, ticaret savunma araçlarının ve anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılacağı ve anlaşmaların uygulanmasının daha sıkı denetleneceği,

 

hususlarına yer verilmekte ve söz konusu belgede yukarıda maruz hedeflerin yerine getirilmesi amacıyla AB Ticaret Politikası kapsamında atılabilecek adımlar konusunda paydaşların görüşleri talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, Gümrük Birliği ilişkimiz ve AB'nin ticaret politikasına Gümrük Birliği çerçevesinde uyum yükümlülüğümüz olduğu dikkate alınarak AB Ticaret Politikası kapsamında ülkemiz çıkarlarının da dikkate alınması ve ülkemizle AB arasında daha yakın bir koordinasyon sağlanmasına yönelik olarak anılan Bakanlıkça bir çalışma yapılarak Avrupa Komisyonu'na iletilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar kapsamında varsa görüş ve önerilerinizin Türkçe ve İngilizce olarak en geç 7 Ağustos 2020 Cuma günü 12:00'e kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr e-posta adresine iletilmesini rica ederim.

 

 

Ekler:

1) Komisyon Notu (9 sayfa)

2) Danışma Süreci İçin Yöneltilen Sorular (İngilizce) (1 sayfa)