Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Toplantısı İçin Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığınca 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliğ ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul'da olmak üzere HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ kurulmuştur.

Hizmet İhracatçıları Birliğinin Kuruluş Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 13:00'te Birlik merkezinde (Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu) EK-2'deki hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan 1(bir) fazlası sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10:00'da aynı yerde yine hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan 1(bir) fazlası aranarak yapılacaktır.

Söz konusu Genel Kurula ilişkin, Hizmet  İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kuruluna katılmaya haiz firmaları içeren ve T.C. İstanbul Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kesinleştirilmiş olan Hazirun Cetveli aynı zamanda Genel Sekreterliğimizin www.immib.org.tr sitesinde yeralmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik' gereğince; Genel Kurula, Hazirun Cetvelinde adı yer alan gerçek-tüzel kişilerin temsilcileri katılabilir, bu kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

Diğer taraftan, EK.1'deki tabloda belirtilen alt sektörlerin yine karşılarında belirtilen sayıda yönetim kurulu üyesiyle temsil edilmesi, yönetim kurulu başkanının sınırlamaya dahil edilmemesi; ayrıca, belirtilen alt sektörlerden herhangi birinde faaliyet gösteren ve yönetim kuruluna seçilme kriterlerini taşıyan yeterli sayıda şirketin hazirunda olmaması veya hazirunda yer almakla birlikte yönetim kurulunda yer almayı talep etmemesi durumunda söz konusu sektöre ait kontenjanın genel kurul hazirun cetvelinde en fazla temsilcisi bulunan sektörler dikkate alınarak dağıtılması Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 19 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca uygun görülmüştür.

Ayrıca, EK.3'te yer alan ve alt sektörler bazında oluşturulan listeler içerisinden, 1 Başkan, asil olmak üzere 10 Yönetim Kurulu ve 3 Denetim Kurulu ile aynı sayılarda olmak üzere yedek adaylarının yanı sıra, 9 asil ve 9 yedek olmak üzere TİM Delegesi adaylarının yer alacağı listeleri (Oy Pusulası Taslağı-EK:5) oluşturacak firmalarımızın; bahsekonu taslak oy pusulalarını, EK.4'te yeralan bilgi notumuz çerçevesinde, Birliğimizce kontrol edilebilmesini teminen, 15.05.2018 Salı günü saat 18:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri, Genel Kurul gününde oy pusulalarında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçecektir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

S. Armağan VURDU

Genel Sekreter

 

Ekler:

Ek1-Yönetim Kurulunda yeralacak alt sektörler ve temsilci sayıları.(1sayfa)

Ek2-T.C. İstanbul Bahçelievler 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kesinleştirilmiş olan Hazirun Cetveli.(8sayfa)

Ek3-Alt Sektörler bazında katılımcı ve Yönetim Kuruluna seçilmeye haiz Hazirun listesi.

Ek4-Yönetim Kurulu listelerinin oluşturulması hususunda Bilgi Notu.(1 sayfa)

Ek5-Örnek oy pusulası.(2 sayfa)