İMMİB Olağan Seçimli Genel Kurulları

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BÜNYESİNDEKİ BİRLİKLERİN OLAĞAN GENEL KURUL  TOPLANTI TARİHLERİ

BİRLİK ADI I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI
TAKDİRDE YAPILACAK
II. TOPLANTININ YERİ,TARİHİ, SAATİ

KATILIM /TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISININ KABULU İLE
BORÇ ÖDEMENİN SON GÜNÜ
İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Genel Kurul tarihleri heniz kesinleşmemiştir. Genel Kurul tarihleri heniz kesinleşmemiştir.  

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...)

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu
09.04.2018 Pazartesi
Saat 10.00

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu
10.04.2018 Salı
Saat 10:00

Katılım/Temsilci Bildirim Yazısının Kabulü Son Günü
23.03.2018 / Cuma (Saat 23.59)

Borç Ödeme Son Günü
23.03.2018 / Cuma (Saat 23.59)

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Genel Kurul tarihleri heniz kesinleşmemiştir. Genel Kurul tarihleri heniz kesinleşmemiştir.  
İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Genel Kurul tarihleri heniz kesinleşmemiştir. Genel Kurul tarihleri heniz kesinleşmemiştir.  

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...)

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu
05.04.2018 Perşembe
Saat 14.00

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu
13.04.2018 Cuma
Saat 14:00

Katılım/Temsilci Bildirim Yazısının Kabulü Son Günü
19.03.2018 / Pazartesi (Saat 23.59)

Borç Ödeme Son Günü
19.03.2018 / Pazartesi (Saat 23.59)

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...)

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu
20.04.2018 Cuma
Saat 14.30

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu
21.04.2018 Cumartesi
Saat 12.00

Katılım/Temsilci Bildirim Yazısının Kabulü Son Günü
03.04.2018 / Salı (Saat 23.59)

Borç Ödeme Son Günü
03.04.2018 / Salı (Saat 23.59)

 

GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yeralmaktadır.

1.GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ

 • Genel kurula katılmaya haiz firma listeleri 01.03.2018 tarihinde web sayfamızda ilan edilmiştir. Birliklerimiz resmi genel kurul duyuruları ise üyelerimize gazete ilanı, mail  ve gerek görülmesi durumunda faks yoluyla bilahare ilan edilecektir.
 • İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimizce incelenecek ve en geç 2 (iki) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
GENEL KURULLARA KATILMAYA HAİZ FİRMA LİSTELERİ
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurul listesi için tıklayınız...
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Kurul listesi için tıklayınız...
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurul listesi için tıklayınız...
Çelik İhracatçıları Birliği Genel Kurul listesi için tıklayınız...
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Genel Kuruliçin tıklayınız...

 

 

2. TEMSİL

 • Tüzel Kişi Temsilciler:

Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilciler; temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını, güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan imza sirkülerinin aslı ya da noter tasdikli sureti ile tevsik etmeleri halinde genel kurula katılabileceklerdir.

 • Gerçek Kişi Temsilciler:

Gerçek kişi üyelerin Birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için; katılım bildirim yazısı ile geçerlilik tarihi Birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir.

 • Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, Gerçek Kişiler adına da “KATILIM BİLDİRİM YAZISININ” ilgili Birliğin ilk toplantı tarihinden en geç 17 gün önce İMMİB Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.
 • Belirtilen son başvuru gün ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir. Faks ve e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

3.ÜYE AİDAT BORCU

 • İlgili İhracatçı Birliği'ne 31.12.2016 tarihine kadar üye olan ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını, ilk toplantı tarihinden 17 gün önce ödeyenler genel kurula katılabilirler.

Gerçek veya tüzel kişi üyeler, geçmiş dönem borcu ve cari yıl (2018 yılı) aidatı ödemelerini; Genel Sekreterliğimiz veznesine, diğer Genel Sekreterliklere veya irtibat bürolarımıza yapabileceği gibi ilgili Birliğin banka hesap numarasına da Birlik sicil numarası ve/veya firma vergi numarası belirtilmek sureti ile yatırılabilecektir.

4.İHRACATIN TEVSİKİ

 • Son iki takvim yılı itibarıyla (2016-2017) ilgili Birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden FOB 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler Genel Kurula katılabilirler.
 • Sadece İmalatçı/Tedarikçiler için:
  • Web adresimizde yer alan genel kurula katılmaya haiz firma listesinde sadece imalatçı/tedarikçi olarak belirtilen firmalardan; 2016 ve 2017 yıllarında toplamda asgari FOB 5.000 ABD Doları yapmış oldukları ihraç kaydıyla imalatlarını gösterir belgeyi ibraz eden üyelerimiz genel kurula katılabilirler.
 • Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, bu şekildeki en az FOB 5.000 Dolar tutarındaki satış için;

- İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin,

veya

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, tedarikçilerinin tümü için tek bir yazı ekinde vereceği ve son iki takvim yılında FOB 5.000 ABD Doları ve üzerinde teslim gerçekleştiren tedarikçilerini gösterir YMM veya SMMM onaylı listenin,

Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar ilgili Birliğe ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler Hazirun listesinden çıkarılır.

 • 2016 veya 2017 yıllarında ilgili Birliğin iştigal alanına giren maddelerden ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat/tedarik yapan ancak bu durumları Birlik kayıtlarında görünmeyen veya doğrulanamayan üyeler için ise;
 • İhracatını Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin Birlik ve gümrük onaylı faturasını,
 • İhracatını gümrük beyannamesi ile yapmış ise, gümrük ve Birlik onaylı gümrük beyannamesi aslını ve bir adet fotokopisini son evrak teslim tarihine kadar ibraz etmiş olması gerekmektedir.
 • Hizmet İhracatçısı Firmalar İçin:

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Kuruluna, son iki takvim yılı itibariyle ilgili Birliğin üyesi bulunan (en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar üye olan) ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı (2016-2017) içinde üyesi bulunduğu Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği üzerinden son iki takvim yılında (2016-2017) hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini, YMM veya SMMM veya vergi dairesi onaylı yurtdışı satışları tevsik eden fatura ve/veya mali tablolarını ibraz eden hizmet ihracatçıları, adı geçen Birliğin genel kuruluna iştirak edebilecektir. Mali tabloların yurtdışı satış faslında, mal ihracatı miktarının da olabileceği göz önünde bulundurularak, bu faslın değerlendirilmesinde sadece hizmet ihracatı dikkate alınacaktır.