İndirimli Teminat Uygulanması hk. DIR Tebliğ Değişikliği

          T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete'de (1. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair 2018/1 Sayılı Tebliğ ile 2016/12 sayılı Tebliğin İndirimli Teminat Uygulamasına ilişkin 9 uncu maddesinde değişikliğe gidildiği bildirilmiş olup birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen ikinci fıkra ile, Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kullanan firmalara yönelik olarak birinci fıkranın a ve b bentlerinde belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında, firmanın doğrudan kendisinin yaptığı ihracatlarının yanı sıra,

  • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,
  • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri,
  • Aracı İhracatçı Şirketler,
  • Grup Şirketleri       

aracılığıyla gerçekleştirilen ihracatlarının da dikkate alınacağı,  firmanın üyesi bulunduğu İhracatçı Birliğince onaylanmış kayıtlar ile tevsik edilmesi şartıyla hüküm altına alındığı belirtilmektedir.

            Bu çerçevede, zikredilen hüküm kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni sahibi firmanın ihracat tutarının tespitini teminen, EK.1'de yeralan formda belirtilen bilgilerin belge/izin sahibi firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliğinden EK.2'de yeralan dilekçe örneği doldurulmak suretiyle talep edilerek, bu formun İhracatçı Birliğince verilecek onaylanmış aslının başvuru sahibi firma tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bölge Müdürlüğünce bahse konu formun DİR Otomasyon Sistemine yüklenmesini müteakip firmanın teminat oranına ilişkin işlemler Bakanlıklarınca neticelendirilecektir.

 

BİRLİĞİMİZDEN TALEP EDİLECEK FORMLAR İÇİN

Adres: İMMİB Üye İlişkileri ve Uygulama Şubesi A-Blok 1. Kat

İlgili kişi:  Hasan Bahadır ÇAMKUŞU / 212 454 06 51

                 Tülay GÜLGEÇ  / 212 454 01 30

EK.1: Form örneği

EK.2: Form talep dilekçesi