Üyelik Borç Yapılandırması Hk.

Sayın Üyemiz,

 

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 4. maddesinin 6. fıkrasının (d) bendine göre, “31/8/2020 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; “18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.” hükmü amir bulunmaktadır.

 

Bilindiği üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında; İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur.” hükmü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası (d) bendinde “Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

 

Bu itibarla, firmanızın (geçmiş firmalarımızın vergi numarası kontrolünün de yapılması gerekmektedir) var ise borcunun (borç kontrolü https://www.immib.org.tr/tr/online-islemler-uyelik-bilgi-ve-borc-sorgulama.html linkinden yapılabilmektedir.) anılan kanun kapsamında, yapılandırabilmesini teminen ekte yer alan dilekçe ve taahhütnamenin firma imza sirküleri ile birlikte en geç 01 Şubat 2021 Pazartesi mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize elden, kargo veya e-posta olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Detaylı Bilgi İçin:

Telefon: 02124540977

E-Posta: deniz.etiler@immib.org.tr

               immib@immib.org.tr

 

Ek:

  1. Dilekçe Örneği (1 Sayfa)
  2. Taahhütname Örneği (1 Sayfa)