Nispi Aidat İadesi (Tescilsiz )

NİSPİ AİDAT İADESİ

3 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin 46. Maddesi 3. Bendinin 'İhracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla ve aidat makbuzu tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edilmesi halinde, nisbi ödeme ve ek nisbi ödemenin, gerçekleşmeyen ihracata tekabül eden bölümü üye firmaya iade edilir.' hükmü çerçevesinde Nisbi Aidat Ödemelerinde Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki evraklar istenmektedir.

1. Dilekçe (ıslak imzalı)

2. İmza Sirküleri (Dilekçeyi imzalayan kişiye ait)

3. İhracatçı firmanın Gümrük Müşavirine verdiği Vekaletname

4. İhracat Beyannamesi Taslağı

5. İMMİB Nispi Aidat Makbuzu

Not: Sadece Dilekçe ıslak imzalı olmalıdır, geri kalan evrakların ise fotokopileri yeterlidir.