BURHAN CEBRE

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, ülkemiz üretim ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik ihracat politikaları kapsamında;

 

 • Yatırım, üretim, istihdam, ihracat zincirini kuvvetlendirmek,
 • Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren yüksek teknolojili üretim ile birim fiyatı daha yüksek ihracat yapmak ve yüksek teknolojili ürün ihracatımı artırmak,
 • İhracatımızın yapısal dönüşümünü, küresel değer zincirinde üst basamaklara çıkacak şekilde sağlamak,
 • Yeni ülkeler ile serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları imzalayarak ticaretimizi artırmak
 • E-ihracatı, ihracatçılarımız için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer almasını sağlamak, Türkiye'yi dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline getirmek,
 • Güçlenen Türkiye algısı ile markalarımızı desteklemek,

 

gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için ihracata ve hizmet sektörüne yönelik olarak devlet yardımları sağlanmaktadır.

 

 

 1. İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

 

Desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. Bu ürünler, geleneksel ihraç ürünlerden farklı bir yapıya sahip olduğu için, daha yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bakanlık tarafından verilmekte olan desteklerin kurgulanmasında bu durum göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

 

A - İhracata Hazırlık Aşaması: Bu aşamada ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir ihracatı olmayan KOBİ'lerin ihracatı ticari operasyonlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla ihracata aşinalık kazanmalarını sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır. Hazırlık aşamasında sağlanan devlet yardımı uygulamaları aşağıda yer almaktadır:

 

 • UR-GE Desteği
 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

 

B - Pazarlama Aşaması: Bu aşamada ihracat yapmayı öğrenmiş ve yurtdışı pazarlara ilk adımlarını atmış firmaların ihracatı ticari operasyonlarının süregelen bir parçası haline getirmeleri amacıyla yeni pazarlar bulmalarına veya mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmelerine yönelik destekler sağlanmaktır. Pazarlama aşamasında sağlanan destekler:

 

 • Pazar Araştırması, Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım, Sektörel Ticaret ve Sektörel Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Destekleri
 • Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği
 • Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği
 • Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri
 • İhracat Kredi Sigorta Programı Desteği ile Alıcı Kredisi Desteği
 • Yurt Dışı Fuar Desteği
 • Yurt İçi Fuar Desteği

 

C - Markalaşma Aşaması: Bu aşamada yurt dışı pazarlarda dağıtım kanallarını oluşturan özgün tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun markalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan firmalara yönelik destek mekanizmaları bulunmakta olup, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

 

 • Marka-Turquality Desteği
 • Tasarım Desteği

 

İhracatta sağlanan bütün devlet yardımı uygulamalarında gerekli tüm bilgi/belge ve dokümanlara www.ticaret.gov.tr ile www.immib.org.tr sayfalarındaki “ihracat destekleri, devlet yardımları” başlıklı linklerden ulaşılıp, her bir yardımın amacı, kapsamı, başvuru şartları, destek unsurları ilgili detaylı bilgiler incelenmelidir. Ayrıca Bakanlık sayfasında yer verilen https://kolaydestek.gov.tr adresinden de bilgi alınabilir.

 

 

 1. HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

 

Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması ve hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün geliştirmesi amacıyla hizmet sektörlerine yönelik destek programı yürütülmektedir.

 

2011 yılından itibaren hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulamaya koyduğu kapsamlı destek unsurlarını içeren devlet yardımı programları ile sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi- film, teknik müşavirlik, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, lojistik ve yayıncılık sektörlerini etkin şekilde desteklemektedir.

 

Döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olgunluk seviyelerine göre ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç aşamada desteklerden yararlandırılmakta olup, söz konusu aşamalar aşağıda belirtilmektedir.

 

1- Henüz dış pazarlara açılmamış ya da uluslararasılaşma düzeyleri başlangıç seviyesinde olan şirketlerimiz, İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite kazandırılmasına yönelik olarak “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” desteği ile rapor ve danışmanlık, pazara giriş belgeleri, hizmet/marka tescili desteklerinden,

 

2- Pazarlama ve pazarda tutundurma aşamasına yönelik olarak reklam ve tanıtım, fuar katılımı, yurt dışı birim, acente komisyon, ticaret ve alım heyeti desteklerinden yararlandırılmaktadır.

 

Bunun yanı sıra; destek programları, hizmet sektörlerinin özel ihtiyaçları doğrultusunda

düzenlenen destek unsurlarını da içermektedir. Bu çerçevede;

 

 • Sağlık turizmi sektöründe; hasta yol, tercümanlık ve yurt içi tanıtım/eğitim destekleri;
 • Film/dizi sektöründe yurt dışı pazarlama, film platosu/stüdyosu kullanım, ürün/marka/imaj yerleştirme destekleri;
 • Bilişim sektöründe oyun/uygulama geliştirme, komisyon ve pazara giriş destekleri;
 • Eğitim sektöründe yurtiçi tanıtım/eğitim desteği,
 • Teknik müşavirlik sektörüne proje, danışmanlık ve istihdam, mesleki sorumluluk sigortası, yazılım, yurtdışı eğitim, uluslararası mesleki yarışmalara katılım desteği,

sağlanmaktadır.

 

3- Markalı ihracat gerçekleştirerek hizmet ihracatında yüksek katma değer yaratan kurum ve kuruluşlarımız ise “Marka ve TURQUALITY®” desteklerinden yararlandırılmaktadır.

 

 

 1. DESTEK BAŞVURULARINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

 

Desteğin konusunu ve kapsamını anlama noktasında, desteğin dayanağı olan ilgili Karar/Tebliğ metninin genelde ilk birkaç maddesindeki “amaç”, kapsam”, “tanımlar” başlıklarını incelemeye kısa bir zaman ayırmak yararlı olabilir.

 

Hangi tür harcamaların destek kapsamında olduğu, çoğu zaman “Uygulama Usul ve Esasları” olarak adlandırılan mevzuat metinlerinin içerisinde yer alır. Biraz daha zaman ayırıp, bu metinleri gözden geçirmek detayları kavramımıza yardımcı olacaktır.

 

Destek başvurusu için hangi belgelerin istendiğini bilmek ve anlamak. Böylece, firma bir ön değerlendirme ve hazırlık yapmış olur. Bu sayede desteği almaya uygun olup olmadığı konusunda genel bir fikir de edinilmiş olur.

 

Destek kapsamının incelenmesi ve başvuru yapılmasına karar verilmesi için, doğru ve güncel kaynaklardan bilgi almaya dikkat edilmelidir. Destek mevzuatlarının günün koşullarına göre sık sık değişikliğe uğradığı akıldan çıkarılmamalıdır. Güncel bilgilere göre eksiksiz bir destek başvuru dosyasının hazırlanması için en iyi yöntem, her destek başvurusundan önce güncel bilgilere, ilgili kurumların internet sayfalarından erişmektir.

 

Başvuru dosyasının eksiksiz olması, başvurunun ilk inceleme işlemine girdiğinde teşvikinin hesaplanıp onaylanmasını sağlayacak tek yönlü ve tek adımlı bir iş akışını sağlar.

 

Başvurunun ilk incelemesinin yapılması sonucunda eksik bilgi veya belge bulunması ise; destek başvurusunun inceleme ve sonuçlanma süresinin toplamda 2-3 katına çıkmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.

 

Destek başvurusunun ilgili destek konusu mevzuatında belirlenmiş olan doğru yere ve zamanında yapılması gereklidir.

 

Tüm devlet kurumlarında dijital dönüşümün sağlanması hedefine yönelik olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen tüm desteklerde 01.04.2018 tarihinden itibaren yeni bir destek başvurusu usulüne geçilmiştir. Buna göre;

 

Destek başvurularının fiziki ortamda basılı evraklarla yapılması uygulamasına son verilmiştir.

 

Bunun yerine, ilk destek başvurusu veya eksik evrak tamamlama başvurusu olmak üzere her bir başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması gerekmektedir.

 

Başvurunun, başvuruyu yapan şirketin (…kep.tr. uzantılı) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden başvurunun yapılacağı kurumun KEP adresine yapılması, başvuru için gerekli belgelerin .pdf formatında ve münferit/müşterek imza yetkisine uygun olarak imza sirkülerinde şirketi temsil etmeye yetkili kişi/kişilere ait, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun nitelikli elektronik imza ile imzalanmış olması gerekmektedir.

 

Ticaret Bakanlığı'nın en üst düzey destek programı olan ve “Turquality Otomasyon Sistemi” ile yürütülen Marka-Turquality Desteği başvuruları bu yeni başvuru usulü kapsamında değildir.

 

Başvuru evraklarından oluşan pdf dokümanına farklı program ve yöntemlerle atılan e-imzaların büyük bir bölümünün doğrulaması yapılamadığından geçersiz sayılmaktadır.

 

Bu ciddi sorunun çözümü noktasında, firmalarımızın Birliğimize doğrulanabilir/geçerli e-imzalı belgelerle destek başvurusu yapabilmesi için, İMMİB üyesi firmalarımız http://evrak.immib.org.tr/eimza web adresindeki portaldan ücretsiz olarak e-imzalı dosya oluşturabilmesi imkanı sağlanmıştır.

 

E-imzalı dosya oluşturma portalının kullanımıyla ilgili olarak adım adım dikkat edilecekleri kısaca özetlemek gerekirse:

1. Destek başvurusunda bulunulacak destek konusuyla ilgili gerekli tüm belgelerden oluşan evrak demetini, mümkünse (yaklaşık 15 MB boyutu aşmıyorsa) tek bir pdf dosya olacak şekilde tarayınız. Dosya boyutunun 15-20 MB'ı aşması durumunda, başvuru belgelerini uygun şekilde birden fazla parçaya bölebilirsiniz.

2. http://evrak.immib.org.tr/eimza  adresinden Birliğimiz üyesi iseniz ve daha önce işlem yapmadıysanız “Yeni Kullanıcı Almak İçin” bağlantısı ile sisteme kayıt olunuz, (Daha önce bu sisteme kayıt olduysanız bu adımı atlayınız)

Birliğimiz üyesi değilseniz; geçerli e-imza oluşturma konusunda üyesi olduğunuz Birlikten destek alabilir veya Birliğimize de üye olarak mevcut portalı kullanabilirsiniz.

3. “Portala Girmek İçin” bağlantısı ile giriş yapınız,

4. Oluşturduğunuz pdf dokümanı portala yükleyerek e-imza işlemini yapınız,

5. E-imzalı dokümanı bilgisayarınıza indiriniz,

6. İndirmiş olduğunuz evrakın aşağıdaki görselde yeşil renkli kutucuklarda görünen notlar içerdiğinden emin olunuz,

7. E-imzalı bu dokümanı şirketinize ait KEP adresinden, Birliğimizin KEP adresine gönderiniz.

8. KEP sistemi otomatik delil üreten bir sistem olup deliller arasında gönderiniz ile ilgili “Teslim Edildi” delilinin olduğundan emin olunuz, aksi takdirde söz konusu gönderi tarafımıza ulaşmamıştır. “Kabul Edildi” delilleri sistemler arası bir delil olup, KEP aracılığıyla başvurunun yapıldığını göstermemektedir. Teslim edildi delili elde edilmediği sürece, başvuru dosyanız başvuru merciine ulaşmamış ve dolayısıyla başvuru işleminin tamamlanmamış olacağını unutmayınız.

 

 

Destek başvurusunun yapıldığı başvuru mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda eksik bilgi ve belgeler tespit edilmesi halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için, başvuru sahibi şirketin KEP adresine yine ilgili mevzuatta açıkça belirtilen süreler kadar zaman tanınan bir eksiklik yazısı tebliğ edilir.

 

Bu aşamada, verilen sürenin KEP adresine gönderilen eksiklik yazısının okunma tarihinden itibaren değil, KEP adresine teslim tarihinden itibaren başladığı unutulmamalıdır. KEP adresine gelen bildirimin zamanında okunup verilen süre içerisinde eksikliği giderecek “eksik evrak tamamlama” başvurusunun ilk başvurudaki usullerle aynı şekilde zamanında yapılması gerekiyor.

 

KEP'ten e-imzalı başvuru usulüne göre, ilk destek başvurusunda olduğu gibi, aynı başvuru için eksik evrak tamamlamaya yönelik her türlü belgenin, şirketin imza sirküleriyle birlikte sunulması gerektiği ve yine sunulacak tüm belgeleri içeren pdf dosyaların geçerli/doğrulanabilir e-imzalı olması gerektiği unutulmamalıdır.

 

Ülkemizin en çok üye sayısına sahip, devlet destekleriyle ilgili en çok başvurunun alındığı Birlik olarak, ilgili destek mevzuatları çerçevesinde kalmak kaydıyla firmalarımızın devlet desteklerinden azami oranda yararlanabilmeleri için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

 

Bu amaçla, başvuruların incelemeleri sırasında karşılaştığımız ve firmalarımızın yaşadığı sorunlarla ilgili bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak, devlet desteklerinde dikkat edilmesi gereken konuları özetlemeye çalıştığımız bu bilgilerin firmalarımız için yararlı olmasını dileriz.

 

 

Birliğimize yapılacak devlet yardımı başvuruları hakkında sorularınız ve daha detaylı bilgi almak için;

 

 • Mal ticaretine yönelik destekler konusunda:
  • Fuar ve Diğer Destekler Şubesi,
  • Turquality ve Yurtdışı Birim Destekleri Şubesi,
 • Döviz kazandırıcı hizmet ticaretine yönelik destekler konusunda:
  • Hizmet Destekleri Şubesi,

 

personeli ile iletişime geçebilirsiniz. Personel iletişim bilgilerine,

https://www.immib.org.tr/tr/iletisim-personel-iletisim-rehberi.html linkinden ulaşılabilir.