Nasıl Üye Olurum

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

1.BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME:

  • Sitemizden online olarak doldurulmaktadır.
  • Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.
  • Başvuru formu ve taahhütnamedeki imzalar imza sirküleri ile birebir uyuşmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

2.TİCARET SİCİL GAZETESİ:

  • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)
  • Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)
  • Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

3. VERGİ LEVHASI:

  • Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

4. İMZA SİRKÜLERİ: 

  • Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)

5.ÖDEME DEKONTU:

  • Ödeme Dekontu  - 200 TL (Giriş Aidatı + Yıllık Aidat) (Fotokopi) 

Giriş aidatını ödeyen firmalar aynı yıl yıllık aidat ödemeyeceklerdir.

Genel sekreterliğimiz bünyesinde bulunan Birliklere üye olabilmek için üyelik başvuru formunun doldurulması zorunludur. Başvuru formunun doldurulmasına müteakip formun ve ekinde otomatikman çıkan taahhütnamenin alınarak, firma yetkilisi tarafından kaşelenir ve imzalanır. Ardından Genel Sekreterliğimize veya irtibat bürolarımıza elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme:

1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz Birliği işaretleyiniz.

2. Vekâletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekâletname ve vekilin imza sirküleri taranarak ilgili alana yüklenecektir.

3. Giriş aidatı Maden İhracatçıları Birliği-Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği -Mücevher İhracatçıları Birliği-Çelik İhracatçıları Birliği- Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği İhracatçı Birlikleri için 200 TL'dir. Giriş aidatını ödeyen firma aynı yıl yıllık aidat ödemeyecektir.

4. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.

5. Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda, varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için dilekçe, imza sirküleri ile birlikte 200 TL giriş aidatını ödeyerek üyeliklerini aktif hale getirebilirler. 

6. 2016 yılından itibaren ihracatı kayda aldırmak, Birlikler tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak veya üyesi olduğu Birliğin genel kuruluna iştirak etmek üzere başvuranların talepleri, var ise daha önceki yıllarda tahakkuk etmiş borçları, bu borçlara ilişkin gecikme faizleri ve cari yıla ait yıllık aidat tahsil edilerek yerine getirilir.